Mitä on EMDR-terapia ?

19.04.2021

Mitä on EMDR-terapia ? Omituinen kirjainyhdistelmä.  Kerron tässä hieman mitä se on.

Mitä emdr tarkoittaa ? 


EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing.i

Menetelmän perustana on sinun omat elämänkokemukset, sekä kyky ja halu kohdata kokemukseesi liittyviä vaikeita tunteita. EMDR-terapia antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen.

Menetelmän käyttö voi merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää sinun kokemaa stressiä menneisyyden tapahtumista.

Sinulle tulee realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta, ja voit levollisesti ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaansa. Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa.

EMDR-terapia koostuu kahdeksasta vaiheesta joita ovat;


1. Sinun historia ja hoidon suunnitteleminen

Ensimmäisessä vaiheessa hoitoa, arvioidaan sinun turvallisuustekijät. Traumaattisen tapahtuman uudelleen prosessointi voi saada aikaan voimakkaita, intensiivisiä tunteita. 

Tässä tutkitaan oletko ulkoisesti ja sisäisesti riittävän turvassa. Terapeutti kerää tarvittavat tiedot ja yhdessä tehdään hoitosuunnitelma, jonka mukaisesti hoito toteutetaan. 

Vaatii sitoutumista hoitosuunnitelmaan.

2. Valmisteluvaihe


Tässä vaiheessa luodaan terapeuttinen suhde. Kerrotaan EMDR :n teoriasta ja prosessista. 

Sinulle opetetaan itsekontrollitekniikoita. Näin pystyt käsittelemään häiritsevää materiaalia, jota nousee esiin istunnon kuluessa ja istuntojen välillä.

3. Traumatapahtuman subjektiivinen arviointi


Arviointivaiheessa terapeutti etsii sinun kanssa asian, jota hoidetaan. Seuraavassa on kysymys nopeutetusta informaation prosessoinnista. Näiden vaiheiden aikana tapahtuu yhtäaikainen negatiivisen affektin korjaantuminen, kognitiivinen uudelleen jäsennys ja oivallusten yleistyminen, jotka ohjaavat sinua tulevaisuudessa.

Prosessin aikana on tärkeää olla samanaikaisesti läsnä nykyhetkessä ja traumatapahtumassa. 

Traumatisoitunut saa voimakkaasti yhteyden traumatapahtumaan ja samanaikaisesti hän on turvallisesti läsnä nykyhetkessä yhdessä terapeutin kanssa. Tämä kaksoistietoisuus on tärkeää.

4. Poisherkistäminen


Vaihetta kutsutaan poisherkistämiseksi, koska siinä keskitytään sinun negatiivisiin affekteihin.

Tämä vaihe sisältää kaikki sinun reaktiot mukaan lukien oivallukset, muutokset affekteissa ja kognitiivisissa rakenteissa riippumatta siitä, lisääntyykö vai väheneekö sinun kokema stressi tai jumittutko johonkin pisteeseen.

Tätä jatketaan kunnes alkuperäinen häiriö, joka liittyi traumaattiseen tapahtumaan, on hävinnyt.

Poisherkistämisvaiheessa voi ilmetä mm. voimakkaita abreaktioita tunteisiin tai kehoon liittyen, terapeutilta vaaditaan huomattavia kliinisiä taitoja, jotta hän pystyy käsittelemään ja sietämään esiin tulevaa materiaalia niin, että negatiivinen materiaali prosessoituu eikä jumitu.

Abreaktio tarkoittaa voimakasta reaktiota, joka saattaa tapahtua kun sinä koet poisherkistämisvaiheen aikana uudelleen jotakin ikävää ja traumaattista tapahtumaa.

5. Juurruttaminen


Tässä vaiheessa huomion kohteeksi tulee aiemmin valitun positiivisen kognition vahvistaminen.

6. Kehon tarkistaminen


Mahdollisesti jäljellä olevia kehollisia tuntemuksia prosessoidaan vielä riittävästi silmänliikkeiden avulla. Kehon aistimukset ovat merkkinä siitä, että vielä muutakin informaatiota voi olla häiriintyneesti varastoituneena.

Nykyhetkessä tapahtuva, entistä traumatapahtumaa muistuttava tilanne aktivoi traumamuistin ja saat kehollisia reaktioita. Ne ovat seurausta aiemmasta traumatapahtumasta, joka on prosessoitu vaillinnaisesti. 

Niin kauan kun varhaisemmat muistot ovat keskeneräisesti prosessoituneet, ne vahvistavat kehon negatiivista reaktiota ja haittaavat nykyistä käyttäytymistä.

7. Lopettaminen


Jokaisen istunnon lopussa sinut saadaan emotionaalisesti tasapainoiseen tilaan. Prosessi voi olla kesken, mutta sinun pitäisi olla tasapainossa poistuessaan terapiasta. 

Sinulla on käytössäsi myös itsehallintatekniikoita, joita tulee käyttää istuntojen välissä. Sinulle kerrotaan myös miten toimia istuntojen välissä. Istuntojen väli ei saa olla pitkä, suunnitelma on hyvä olla jo pidemmälle ajalle valmiina.

8. Uudelleenarviointi


Seuraavassa istunnossa arvioidaan kuinka edellisen kerran hoidon tulokset ovat pysyneet tai muuttuneet. Tässä tulee ilmi onko tullut eri ongelmia tai muita asioita joihin pitää jatkossa keskittyä.

Hoidon pituutta on vaikea tietää etukäteen. Hoitojakson pituuteen vaikuttaa sinun trauma, sen kompleksisuus, onko trauma yksittäinen vai ketjuuntunut tai varhaisen lapsuuden trauma vai kuukausi sitten tapahtunut. 

Lisäksi hoidon pituuteen vaikuttaa mitkä kaikki asiat on linkittyneet hoidettavaan asiaan.

Kuitenkin EMDR-terapialla saadaan käsiteltyä hyvinkin traumaattisia tapahtumia ajallisesti nopeammin ja asiakkaan elämä vapautuu traumasta. EMDR- terapia ei tietenkään poista traumaa tapahtumaa sinun historiastasi, siellä se edelleen on. EMDR-terapia kuitenkin tekee sen, että muistellessasi asiaa sinulle ei tule enää keho tai epäadekvaatteja tunnereaktioita. Tämä tuottaa sen, että voit olla vapaa elämään tässä hetkessä.   

EMDR-terapia ja vakauttavana pari-tai perheterapian yhdistelmä on oivallinen terapiayhdistelmä käsittelemään perheessä syntyneitä traumaattisia asioita. 

Toivottavasti tämä jollakin tavalla avasi EMDR-terapiaa. Mikäli tämä kirjoitus herätti kysymyksiä joita jäät miettimään, laita minulle viestiä niin vastailen mielelläni.  

(lähteenä käytetty Suomen emdr-yhdistyksen www.sivuja)