Mitä työnohjaus on ?

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.


Mitä työnohjaus on

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä.

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi

 • jolle määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite
 • jossa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla
 • jossa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi
 • jonka tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

Mitä hyötyä työnohjauksesta on

 • yhteiset tavoitteet selkiytyvät
 • tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
 • työskentely sujuu paremmin
 • muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
 • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa

Kenelle työnohjaus sopii

Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Kannattaa miettiä, millainen ohjaustapa sopii tilanteeseen ja tavoitteisiin.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta.

Kartoittava keskustelu työnohjaajan kanssa auttaa selkeyttämään, mikä olisi paras työskentelymuoto.

Mitä työnohjauksessa tapahtuu

 • Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamisissa reflektoidaan työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin.
 • Koska työnohjaus on prosessi, kehittämiselle on hyvä varata riittävästi aikaa. Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 1-1,5 tuntia kerrallaan 2-4 viikon välein. Ryhmän ihannekoko on 3-6 henkilöä.
 • Työnohjaus on luottamuksellista.
 • Jokaisella osallistujalla on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten avoimesti työnohjauksessa kertoo asioista.
 • Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin.
 • Ohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

Miten työnohjaus vaikuttaa

Tutkimusten mukaan organisaatioissa, joissa työnohjausta on toteutettu, on löydetty yhteyksiä työnohjauksen ja seuraavien tekijöiden välillä:

 • työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
 • työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuvat
 • työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta
 • työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta
 • työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät
 • esimiestyö ja johtaminen kehittyvät
 • perustehtävä kirkastuu
 • työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä yhdessä työnohjauksessa
 • moniammatillinen toiminta jäsentyy  

Lähde :www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus